Norge dobler støtten til Det grønne klimafondet – 800 millioner kroner per år fra 2020

Solberg-regjeringen – som nylig har satt av syv milliarder til å hindre bølge av klimaflyktninger – annonserte også på FNs klimatoppmøte at Norge vil doble bidraget til Det grønne klimafondet fra 400 millioner til 800 millioner kroner per år fra 2020.

Det grønne klimafondet er sentralt for at verden skal nå målene i Paris-avtalen om at temperaturen globalt ikke øker med mer enn to grader, ifølge Regjeringen. no

I følge FNs klimapanel fører klimaendringene til mer ekstremvær, kamp om naturressurser, at mennesker drives på flukt, økte helseproblemer, redusert økonomisk vekst og økte forskjeller. Det er de mest sårbare gruppene og de mest sårbare landene som visstnok rammes hardest.

Det grønne klimafondet ble opprettet av FNs klimakonvensjon i 2010. Fra 2015 til 2018 har Norge bidratt med 1,68 milliarder kroner til fondet. Fondet har så langt godkjent 111 prosjekter i 99 land, til en samlet verdi på over fem milliarder dollar.

I tillegg til støtten til Det grønne klimafondet, støtter regjeringen en rekke andre klimatiltak. Regjeringen prioriterer tiltak for å begrense og redusere utslipp av klimagasser og vil øke støtten til tilpasning til klimaendringer i utviklingsland. Dette omhandler utslippsreduksjoner fra skog, økt produksjon og tilgang til fornybar energi, utfasing av fossile subsidier, satsingen på mat- og ernæringssikkerhet, vær- og klimatjenester, landbruksforskning, forebygging av naturkatastrofer og bevaring av naturmangfold.

Det hjelper også veldig lite at Frp er med i Regjeringen og at Sylvi Listhaug deler Facebook innlegg om båtmigranter.

I valgkampen la Sylvi Listhaug ut en Facebookpost med et bilde av en båt i solnedgang med bildeteksten «Norge skal ikke ta imot båtmigranter». Når Solberg-regjeringen nå satser så hardt på “Det Grønne skiftet”, så har Frp lite eller ingenting de skulle ha sagt. Slik fremstår det i hvert fall per nå.

Budsjettlekkasje: Syv milliarder til å hindre bølge av klimaflyktninger, skriver VG.

Klimaflyktninger er nemlig det neste steget for å gjøre ulovlig innvandring lovlig.

Det ligger nå i kortene at fremmedkulturelle fra Afrika og midtøsten osv. fremover vil få betegnelsen ‘klimaflyktninger’. Som en del av “Det Grønne Skiftet” og FNs Migrasjonsplattform – som Norge også underskrev og forpliktet seg til – så vil det i fremtiden antagelig bli slik at naturkatastrofer, tørke og flom blir en vel så vanlig årsak til innvandring som krig og konflikt.

Slik vil den fremmedkulturelle innvandringen fortsette uhemmet til Europa og Norge i årene fremover

Klimakamp, Det Grønne Skiftet og øvrige globalistiske påfunn koker nå regelrett hodene til både barn og voksne når de skal tvinge frem dette nye skiftet. Et skifte som nå tydeligere og tydeligere framstår som et befolkningsskifte av den opprinnelige europeiske befolkningen, snarere enn det politisk korrekte ladede uttrykket “Det Grønne skiftet”.

Kilder:

Norge dobler støtten til Det grønne klimafondet (Regjeringen.no)

Budsjettlekkasje: Syv milliarder til å hindre bølge av klimaflyktninger (VG)