Regjeringen deler ut milliarder i bistand – Nordmenn blir bedt om å stramme inn livreima

I disse dager hører vi fra regjeringen at velferdsordningenes omfang og ytelsesnivåer bør revurderes for oss nordmenn som bor i Norge.

Kort sagt: Livreima må strammes inn dersom velferdsstaten skal være økonomisk bærekraftig i fremtiden.

Samtidig pøser de ut norske skattebetalere sine penger. I 2020 ga Norge nesten 40 milliarder kroner i bistand.

I budsjettforslaget for 2021 tok regjeringen fortsatt målet av seg om å være verdens mest giverglade land, målt i bistandskroner pr innbygger.

Regjeringen opprettholdt et bistandsbudsjett på 38,1 milliarder kroner, noe som tilsvarer 1 prosent av anslått bruttonasjonalinntekt (BNI) for 2021. Dette gjør de tross at norske bedrifter regelrett blør økonomisk som resultat av koronapandemi og en regelrett nedstenging av nasjonen Norge.

Vil hjelpe hele verden

Norge velger også å støtte vaksinekoalisjonen CEPI. Norge har for perioden 2017-2025 gitt CEPI et tilskudd på 1,6 milliarder kroner. I tillegg kommer to milliarder kroner øremerket covid-19 for perioden 2021-2030. Disse øremerkede midlene står oppført på bistandsbudsjettet, men det er usikkerhet knyttet til hvorvidt – eller i hvilken grad – midler til vaksineutvikling mot covid-19 kan rapporteres som bistand. Dette vil bli vurdert av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Regjeringen foreslår også å opprettholde nødhjelp og humanitær innsats på et høyt nivå i 2021, med totalt 5,5 milliarder kroner.

Klima- og skogsatsingen videreføres

Klima- og skoginitiativet skal styrkes og videreutvikles. Regjeringen planlegger å videreføre klima- og skogsatsningen på samme høye nivå i 2021, med totalt 3,2 milliarder kroner.

Regjeringen har trappet opp støtten til klimatilpasning, og ferdigstilte i 2020 en strategi for hvordan Norge best og mest effektivt skal innrette denne innsatsen.  

I 2020 ble hovedmålet for Klima- og skoginitiativet justert til: «medverke til at redusert og reversert tap av tropisk skog gir eit meir stabilt klima, meir bevart naturmangfald og ein meir berekraftig utvikling»

Reform reflekteres i budsjett

2019-budsjettet ble det gjort større endringer i budsjettstrukturen for Utenriksdepartementet og skillet mellom programområdene 02 Utenriksforvaltning og 03 Internasjonal bistand. Disse endringene videreføres i forslaget til budsjett i 2021, men med noen justeringer.

Disse justeringene skal ivareta reformen av bistandsforvaltningen (Reform 2019), og gjenspeile at Norad har fått delegert ansvar for å forvalte større deler av bistandsbudsjettet som utviklingsministeren har ansvaret for.

Med de foreslåtte endringene vil de midlene som utviklingsministeren har ansvar for, og som skal forvaltes av Norad, i hovedsak ligge på egne tematiske poster, heter det i erklæringen.

Bistandsbudsjettet omfatter hovedsakelig poster fra både Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Norge dobler støtten til Det grønne klimafondet – 800 millioner kroner per år fra 2020

Solberg-regjeringen – har også satt av syv milliarder til å hindre bølge av klimaflyktninger – annonsert på FNs klimatoppmøte i fjor, at Norge ville doble bidraget til Det grønne klimafondet fra 400 millioner til 800 millioner kroner per år fra 2020.

Det grønne klimafondet er sentralt for at verden skal nå målene i Paris-avtalen om at temperaturen globalt ikke øker med mer enn to grader, ifølge Regjeringen. no

Tirsdag startet regjeringens budsjettforhandlinger i Hurdal

– Under krisen har det vært nødvendig med kraftige økonomiske tiltak. Vi har brukt mye oljepenger i 2020, og vi kommer til å gjøre det også i 2021, det har vært helt nødvendig, sa Sanner under en pressekonferanse før regjeringens budsjettkonferanse på Hurdalssjøen tirsdag morgen.

Sanner sa også at når tiltakene etter hvert vil bli redusert, vil også bruken av oljepengene bli det samme.

– Vårt mål er at vi i 2022 skal komme innenfor rettesnoren for handlingsregelen på 3 prosent av fondsverdien. Med nedtrapping av pengebruken når situasjonen bedres, så har krisehåndteringen vært i tråd med handlingsregelen, understreket Sanner.

– Handlingsregelen sier at du kan bruke mer i dårlige tider under forutsetningen at du bruker mindre i gode tider, og det har vi gjort. Samlet sett under vår regjeringsperiode har vi brukt mindre oljepenger, også inkludert disse to årene, enn det det er rom for innenfor handlingsregelen, sa han.

Politisk Ukorrekt mener

Våre folkevalgte har påbegynt dekonstruksjonen av en velferdsstat som åpenbart vil forsvinne. Den forsvinner i samme hastighet som folkevandringen og demografien endres i Norge.

Samtidig som nordmenn flest kjemper en knallhard kamp for å leve videre, så deler Solberg-regjeringen og Stortinget ut milliarder av norske skattebetalere sine penger til diverse FN-fond, EU-fond, klima-fond og regnskogskog-fond osv osv.

Våre folkevalgte deler ut penger til nesten hele verden. Men: Nordmenn flest må altså stramme inn livreima?

Se pressemeldinger fra regjeringen.no: