Regjeringen lanserer maritim likestillingsstrategi – Med fokus på kjønn, kulturell bakgrunn og legning

Næringsminister Iselin Nybø

Regjeringen vil bidra til bedre likestilling og inkludering i maritim næring. Mandag 9. august samlet næringsminister Iselin Nybø næringen i Haugesund til et innspillsmøte i forbindelse med arbeidet med den første maritime likestillingsstrategien for næringen.

– Maritim næring er en av våre viktigste og mest innovative næringer. Kompetansen til alle kvinner og menn som hver dag går på jobb i maritim sektor er blant næringens viktigste konkurransefortrinn. For å best mulig videreføre næringens evne til verdiskaping og innovasjon vil det være sentralt at næringen klarer å rekruttere og utnytte talent fra hele arbeidsstyrken. Regjeringen vil derfor vurdere hvordan vi kan bidra til å øke mangfoldet av personer og kompetanse i næringen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Mannsdominert næring

Maritim næring har tradisjonelt vært mannsdominert. Det er anslått at kvinneandelen i maritim næring er om lag 16 prosent. Tall fra SSB utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet viser at andelen kvinnelige norske ansatte til sjøs i perioden 2016-2020 var om lag 12 prosent.

Regjeringen setter nå i gang arbeidet med en strategi for økt likestilling og mangfold i maritim næring. Strategien vil først og fremst omhandle kjønnslikestilling, men også forhold knyttet til blant annet legning, alder, kulturell bakgrunn, arbeidserfaring og utdanning. I forbindelse med arbeidet vil regjeringen motta en studie som skal kartlegge likestilling i maritim næring i dag, og som vil danne et viktig faktagrunnlag for strategien.

Innspill til strategien kan sendes til postmottak@nfd.dep.no

Kilde – Skal lage strategi for økt likestilling i maritim næring (Regjeringen)