Solberg-regjeringen lover bort milliarder til FNs globalist-fond – vil kutte tillegg for uføretrygdede

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foreslår å fjerne tillegget som skal skjerme uføretrygdede for levealdersjusteringen i alderspensjonen.

Skjermingstillegget er en kompensasjon til uføretrygdede, som ikke kan øke sin alderspensjon ved å stå lenger i arbeid, slik yrkesaktive kan.

Nå mener regjeringen at uføretrygdede som blir alderspensjonister kan få opptil 50.000 kroner mer i årlig alderspensjon enn yrkesaktive som går av i tidlig 60-årene, ifølge Dagens Næringsliv.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) poengterer at forslaget er «i tråd med arbeidslinjen».

Hvis skjermingstillegget blir fjernet vil det dessuten innebære en innsparing på 1,3 milliarder kroner i 2030.

Anniken Hauglie viser til at Stortinget ved innføringen av skjermingstillegget i 2011 forutsatte at det skulle revurderes «etter noen år». Det kan bli nødvendig å skjerme uføre for deler av virkningen av levealdersjusteringen, men regjeringen mener det ikke er behov for et tillegg de kommende årene, ifølge statsråden.

Ministeren misbruker nok en gang også informasjon om regelverket, til å skape et falskt inntrykk av at AAP-ordningen er blitt bedre og mer effektiv. Realiteten er at vi får flere uføretrygdede og flere på sosialhjelp. Ingen av delene fører til økt yrkesdeltakelse for kronisk syke personer. De NAV-ansatte går nå ut via sin fagforening og sier dette klart.

Samtidig:

Norge dobler støtten til Det grønne klimafondet – 800 millioner kroner per år fra 2020

Solberg-regjeringen – som nylig også har satt av syv milliarder til å hindre bølge av klimaflyktninger – har også nylig annonsert på FNs klimatoppmøte at Norge vil doble bidraget til Det grønne klimafondet fra 400 millioner til 800 millioner kroner per år fra 2020. Norske skattebetalere sine penger sitter løst i disse dager når Erna er på “verdensturné”.

Det grønne klimafondet er sentralt for at verden skal nå målene i Paris-avtalen om at temperaturen globalt ikke øker med mer enn to grader, ifølge Regjeringen. no

Politisk Ukorrekt konkluderer:

Mens milliardene fra norske skattebetalere endeløst gis bort til globalist-eliter så er Erna Solberg kjapp med å finne nye måter å gå løs på syke og fattige.

Kilder- NAV-tillitsvalgt slår alarm om nye uføretall. – Hauglie, hva var det vi sa? (Dagbladet)

Solberg lovet bort nye 500 millioner kroner til globalist-fond i superstjerneshow i New York (Politisk Ukorrekt)