Sverige: Økonomien er svenskene sin største bekymring i koronakrisen

Flere europeiske land har såvidt begynt å åpne samfunnene sine, men så langt har det ikke påvirket økonomien nevneverdig positivt.

Norge er i en alvorlig situasjon på grunn av arbeidsledigheten, som sprer seg som følge av koronarisen.

Til forskjell fra Sverige, så innførte Norge enda flere omfattende tiltak for å hindre spredning av korona-viruset i befolkningen enn vårt naboland.

Korona-tiltaka som førte til nedstengning av Norge, har påført selskaper og småbedrifter store tap, og en skyhøy arbeidsledighet. Samtidig som regjeringens kompensasjonsordninger har store mangler. Dette kan på sikt, føre til et rasert arbeidsliv og flere år med økonomisk depresjon.

Fremtidsutsikt etter koronakrisen?

KS har nylig anslått at kommunene så langt vil få ekstrautgifter og inntektsbortfall på mellom 12 og 16 milliarder kroner. For fylkeskommunene er det foreløpige tapet beregnet til mellom 2,5 og 3 milliarder kroner.

Koronapandemien medfører økonomiske kostnader for kommuneøkonomien på mange områder. En del av kostnadene er en direkte følge av smitte og sykdom, men det aller meste har å gjøre med tiltakene for å begrense spredningen eller slå ned smitten.

KS anslår at sosialhjelpsutgiftene i 2020 vil øke med 0,8 – 1,5 mrd. kroner som følge av Korona-pandemien.

Anslaget baseres både på tilbakemeldinger fra et utvalg kommuner og en makroøkonomisk tilnærming der det er lagt til grunn samme forutsetninger for økt arbeidsledighet som i skatteanslaget og tilbakemeldinger fra et utvalg kommuner. Tilbakemeldingene fra kommunene så langt tyder ikke på at det har vært særlig økning i sosialhjelpsutgiftene i mars. Dette antas å ha sammenheng med at full kompensasjon lønnsbortfall inntil 6 G i de 20 første dagene ved permittering. Samtidig signaliserer kommunene at de forventer at sosialhjelpsutgiftene vil øke når perioden med full kompensasjon for lønnsbortfall opphører, men at størrelsen på økningen er vanskelig å anslå, mener KS.

Svenskene er mest bekymret for økonomien

En undersøkelse gjort av MSB med Kantar / Sifo viser at svenskene er mest bekymret for virkningene koronaviruset vil ha på økonomien. Dette har vært tilfelle hele tiden, ifølge MSB.

– Det er bekymringsfullt at arbeidsledigheten vil øke og at bedrifter får alvorlige problemer. Hele 87 prosent er enige i det.

Kilde – Økonomiske koronatap i kommunesektoren (KS)

Se også – Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om covid-19, måndagen den 20 april 2020.