Læreren Lars Korsnes dømt i retten for å ha ansatt papirløs asylsøker – Dom ble bare 4000 kr i bot

Lars Korsnes Foto Facebook

Læreren Lars Korsnes fortalte til Adresseavisen at han ansatte en papirløs asylsøker ulovlig i sympati med tidligere biskop Gunnar Stålsett.

Ifølge utlendingsloven har ikke kvinnen som Lars Korsnes ansatte lov til å jobbe i Norge.

– Lover er bestemt av politikere og kan endres av politikere, og ved å bryte en lov på en offentlig måte vil jeg bidra til debatt rundt den, sier Korsnes.

12 mars møtte Lars Korsnes i Sør-Trøndelag tingrett fordi han ikke ville betale boten han fikk.

Korsnes fikk bot fordi han brøt paragraf 108 i Utlendingslova. Den sier at det ikke er lov å gi arbeid til personer som ikke har oppholdstillatelse i Norge.

Laget arbeidskontrakt litt over minstelønn

Saken ble oppdaget av politiet etter at Korsnes selv kontaktet media og fortalte om papirløse Helen. Hun jobbet hjemme hos ham fra 23. desember 2019 til 6. februar 2020.

Helen har fått stadfestet at hun er eritreisk statsborger av ambassaden i Sverige. Norske styresmakter mener derimot at hun er fra Etiopia og avslo asylsøknaden hennes.

Etiopia vil ikke ta imot henne. Dermed blir hun såkalt «papirløs» uten oppholdstillatelse. Da kan hun heller ikke jobbe eller ta utdanning. Hun har nå vært ulovlig i Norge i ni år.

Korsnes laget arbeidskontrakt med Helen. Hun jobbet som vaskehjelp tre timer hver dag hjemme hos familien hans. Han betalte henne litt mer enn minstelønna, sier han. Han sjekket at Helen tjente for lite til at det var skattepliktig. Likevel satte han av penger på sperret konto dersom det skulle vise seg at dette endret seg.

Så båtflyktninger på Levsos i 2015

I september 2015 stod Korsnes på stranda på Levsos og så på flyktninger og migranter som kom inn i overfylte, små båter over Middelhavet. Det var starten på et sterkt engasjement fra hans side, sier han. Kona hans har også i mange år jobbet i flyktningleiren Moria.

Fikk først 11.000 i bot – aktor satt den ned til 6.000 i retten

Aktor, politiadvokat Jannicke Evjen Olsen, mener Korsnes har brutt loven. I denne saken er det rette nivået en bot på 1000 kroner for hver dag han hadde Helen i arbeid, sa aktor.

Den opprinnelige boten han fikk, som han nektet å betale, var på 11000 kroner.

Med fradrag for tida som har gått, la aktor ned påstand om 6000 kroner i bot. Dersom Korsnes nekter å betale, blir det først frist til å drive inn summen. Alternativet er 12 dager i fengsel.

I prosedyren viste forsvarer til at norske myndigheter ikke har gjort noe forsøk på å uttransportere Helen fra Norge. Hun har altså blitt gående rundt i landet, uten å kunne greie seg selv mente forsvarer.

Han bad om at Korsnes blir frifunnet.

Dommen falt i Sør-Trøndelag tingrett 18 mars, og den fremstår ganske symbolsk og til dels latterlig. For oss virker dommen som en slags belønning for lovbruddet til tiltalte Korsnes, da retten setter ned boten enda en gang, til 4000 kroner.

Ekstrem mild straffutmåling

Forelegget som Korsnes ble ilagt, lød på kr 11 000. Under hovedforhandlingen nedjusterte aktor boten betydelig, til kr 6 000, under henvisning til retningslinjene for bøtestraff i et påtaleregulativ og på grunn av sakens alder, og at Korsnes har tilstått.

Etter rettens syn bør boten settes ytterligere ned. Retten peker på at det er tale om en overtredelse av et meget lite omfang. Det er i alt tale om fire arbeidsøkter med et samlet vederlag på kr 2 400. Videre er det helt på det rene at det ikke er tale om noen utnyttelse. Arbeidet fremstår snarere som en bistand eller hjelp til Helen. Det har også klar betydning at Korsnes tilstod de faktiske forholdene, har gitt politiet arbeidskontrakten og kvitteringene på betalingene til Helen, og slik sett i realiteten selv har frembragt bevisgrunnlaget for domfellelsen.

Det har også blitt vektlagt at saken er blitt unødig gammel, siden politiet på grunn av en misforståelse antok at Korsnes hadde vedtatt forelegget.

Retten finner at boten, sakens særegne omstendigheter tatt i betrakting, kan settes til kr 4 000. Den subsidiære fengselsstraffen settes til 8 dager.

Det er ikke nedlagt påstand om sakskostnader til det offentlige, hva heller ikke idømmes.

Dommen er enstemmig.

Lars Korsnes sin profil på Facebook, forteller at han er Lektor for Tiller videregående skole. Og han beskriver seg selv som Godhetstyrannosaurus rex.

Les hele dommen her ->Dom

Kilde – Gav jobb til papirlaus: – Menneske med ei framtid som ikkje finst NRK

Kilde – Sympatiserte med Stålsett – nå blir han etterforsket NRK