NAF aksepterer ikke store kutt i veisektoren, slik regjeringen nå varsler

Arkivfoto. Trøndelag fylkeskommune

NAF aksepterer ikke store kutt i veisektoren, slik regjeringen nå varsler. Det er store behov for fornying av veiene og lange etterslep på vedlikehold og rassikring. – Forfallet på veiene er enormt. Kutt er å gå baklengs inn i fremtiden, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier til VG at det står tøffe valg i kø fremover, og viser til at regjeringen vil kutte veiprosjekter når de går gjennom Nasjonal transportplan.

– Det er riktig at det blir tøffe valg. Noen steder har det nok vært snakk om overdrevet enorme prosjekter som bilistene skal finansiere med bompenger. Her er det åpenbart at noe kan bygges rimeligere og enklere. Det betyr også reduserte bompenger, som er bra, sier Handagard.

Må forplikte seg til en plan

Fordi etterslepet veivedlikehold er så stort, er NAF er villig til å se på fordelingen mellom investering og vedlikehold, slik også lederen av transportkomiteen på Stortinget, Erling Sande (Sp), har tatt til orde for.

– Men statsråden kan ikke komme med én krone i investeringskutt uten å komme med en tilsvarende plan for økt vedlikehold, understreker Handagard.

Forfallet på fylkesveiene alene er nå på mer enn 70 milliarder kroner, i tillegg kommer et etterslep på vedlikehold på rundt 30 milliarder på riksveier.

– Dårlige veier utgjør en bekymring for folk i hverdagen, spesielt i distriktene, sier Handagard. – Det er et skrikende behov for at flere strekninger utbedres med midtrekkverk, oppmerking og tilstrekkelig bredde, sier hun.

De siste par årene har kvaliteten på norske veier gått ned, viser en analyse Opplysningsrådet for veitrafikken har gjort. Derfor etterlyser NAF en forsikring om at når enkeltprosjekter koster mindre å bygge ut, må midlene gå til veivedlikehold.

Behov for fornying og vedlikehold

I dagens Nasjonal transportplan fremheves det at på riksveinettet er møteulykker fortsatt den største utfordringen, mens på fylkesveiene er det utforkjøringsulykker som dominerer. Nygård vil nå fremskynde Nasjonal transportplan med ett år.

– Når Nasjonal transportplan fremskyndes må også regjeringens plan for å hente opp forfallet på norske veier fremskyndes. Vi etterlyser svar på hvordan samferdselsministeren vil innfri dette løftet, sier Handagard.

Kilde – NAF advarer mot vei-kutt NAF