Riksrevisjonen: Dårlige veier forårsaker rundt 30 dødsulykker i året

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto Byggeindustrien.no

Forfallet på norske veier har økt, og dårlige veier forårsaker rundt 30 dødsulykker i året, slår Riksrevisjonen fast i en ny rapport.

Tross økt pengebruk har ikke tallet på ulykker som skyldes dårlige veier gått ned, slår rapporten fast. Hvert år forårsaker dårlige veier rundt 30 dødsfall i trafikken. Noe som blant annet NAF mener er dødsfall som kunne vært unngått, om veistandarden hadde vært bedre. – Det har sviktet i den viktigste oppgaven veimyndighetene har, nemlig å sikre et trygt veinett over hele landet, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Medvirker til 30 dødsulykker i året

─ Norske veier skal være trygge. Derfor er det alvorlig at tilstanden på veiene våre medvirker til så mange dødsulykker hvert år. Dette viser at økte bevilgninger i liten grad har bidratt til å redusere antall drepte og hardt skadde i tråd med nullvisjonen, sier Schjøtt-Pedersen.

Flere store prosjekter over hele landet blir stoppet eller satt på vent

Det ble satt av 82,2 milliarder til samferdselsformål i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Men det strekker ikke til. – Den ekstraordinære økonomiske situasjonen, med kraftig prisvekst på flere områder, gjør at vi er pålagt å redusere investeringene våre kraftig. Jeg forstår at dette vil være skuffende for veldig mange. Men vi må forholde oss til realitetene, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

E16 mellom Bergen og Voss er blant flere prosjekter som stoppes.

«Lastebileierforbundet har tidligere sagt at de forventa penger til Oslofjordtunnelen i budsjettet.

Nå er de både skuffa og overraska, sier Johan Kristian Bjerke i forbundet:

– Jeg er svært overraska og syns det er veldig urovekkende at regjeringa nå ser bort fra signalene og de faktiske forholdene vi har opplevd på denne europaveien som binder øst og vest sammen.

Han mener det bare er flaks som har sikra at de mange brannene i tunnelen de siste årene ikke har tatt menneskeliv.

– Helt utrolig

Norges Lastebileier-Forbund mener statsbudsjettet er dårlig nytt for transportnæringen. Administrerende direktør, Geir A. Mo, mener regjeringen skyver transportnæringen ut i kulden.

Stortingsrepresentant Morten Stordalen fra FrP i Vestfold, sa til NRK at han mener budsjettet er dårlig nytt, ikke bare for Vestfold og Telemark, men hele landet.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har forståelse for at noen blir skuffet.

– Samtidig er jeg ganske sikker på at de aller fleste forstår veldig godt at det er viktig å ta vare på økonomien vår. Mange har fått med seg at det pågår en krig i Europa og at det er energikrise, sier han.

– Mange ting spiller inn. Man må lage et ansvarlig dokument. Vi tror at de som er opptatt av enkeltprosjektene skjønner at vi må holde renta nede og dempe prisveksten, sier Nygård til NRK.

Statens vegvesen har ikke styrt og fulgt opp godt nok

Men undersøkelsen avdekker også flere svakheter ved Statens vegvesens styring og oppfølging av drifts- og vedlikeholdsarbeidet.

Vegvesenet utnytter ikke viktige data godt nok, og vedlikeholdsplanleggingen er lite forutsigbar for entreprenørene. Dette gir dyrere drift og vedlikehold enn nødvendig. Mange IT-systemer og rutiner er også mangelfulle, og oppfølgingen av driftskontrakter har svakheter. I tillegg gjør ikke Vegvesenet nok for å lære av trafikkulykker der drift og vedlikehold er medvirkende.  

─ God styring av drift og vedlikehold er avgjørende for at Norge skal få bedre veier for pengene. Svakhetene vi avdekker kan forklare hvorfor måloppnåelsen ikke har vært god nok. Derfor er det kritikkverdig at Statens vegvesen ikke har styrt og fulgt opp bedre, sier Schjøtt-Pedersen.

Mange av svakhetene Riksrevisjonen avdekker har vært kjent for Statens vegvesen i mange år uten at de er rettet opp. Det viser at de ikke har gode nok systemer for læring og forbedring.

Samferdselsdepartementet følger ikke godt nok med på resultatene

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for samferdselspolitikken og for at de nasjonale målene nås, men departementet har ikke sikret seg god nok informasjon om hvordan drift og vedlikehold påvirker målene om tryggere, mer fremkommelige og mer miljøvennlige veier.

– Nå som veisektoren har blitt omorganisert har Samferdselsdepartementet en enda viktigere rolle. De må følge med på om de nasjonale målene nås, også der fylkeskommunene har ansvaret, men departementet har ikke fulgt godt nok med på resultatene av drift og vedlikehold. Det er ikke tilfredsstillende, avslutter Schjøtt-Pedersen.

Kilde – Stadig mer penger til drift og vedlikehold, men veiene blir ikke bedre Riksrevisjonen

Kilde – Slik er satsingene på samferdsel: Dropper store prosjekter NRK