Utlendinger blir ulovlig i Norge i årevis – Ny instruks åpner for å utvise utlendinger for ordensforstyrrelse

Arkivbilde fra tidligere migrantkaravaner.

Innvandrerne Norge ikke blir kvitt: Tusenvis av asylsøkere/migranter er her ulovlig. Det er ingen øvre grense for hvor lenge en utlending kan oppholde seg ulovlig i Norge. Flere av de som har fått avslag på oppholdstillatelse har vært her i mange år.

Allerede har politiet i flere år hatt store problemer med å få ut utlendinger som ikke skal være i Norge. Politiet er frustrert over at ingen tar tak i alle utlendingene som har fått norsk statsborgerskap på falsk grunnlag. Inntil videre får alle bli i landet, slik det har vært i to år .

STOPP I UTTRANSPORTERING: Politiets utlendingsenhet har de siste to årene ikke eskortert personer ut av landet som har brukt falsk identitet for å oppnå norsk statsborgerskap, skriver TV2.

UDI og politiet har i de siste årene avdekket et økende antall tilfeller hvor personer har lurt til seg norsk statsborgerskap.

Men hverken UDI eller politiet får gjort noe med disse sakene i dag. Og slik har det vært i over to år.

Derfor har heller ingen som har jukset til seg statsborgerskap, blitt utvist fra landet i denne perioden.

Inntil dette er avklart, skal alle saker om tilbakekalling av statsborgerskap ligge i ro.

“Vår frustrasjon etter to år, er at det ikke virker som det skjer noe. Vi har saker hvor det er verifisert at de som har fått statsborgerskap er fra et annet land enn det de har oppgitt, men vi får ikke gjort noe med det. I stedet hoper sakene seg opp i UDI”, sier Frode Hersvik.

Han presiserer til TV2 at politiet opplever det ekstra frustrerende at «opplagte» saker ikke kan behandles.

Pressemelding fra justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Utlendinger uten oppholdstillatelse som blir straffet for ordensforstyrrelser eller for å trosse politiets pålegg om å fjerne seg fra plasser hvor det foregår kjøp og salg av narkotika, skal etter en ny instruks fra justis- og innvandringsministeren vurderes utvist.

– Jeg mener det kan være riktig med utvisning når utlendinger blir straffet for ordensforstyrrelse og skaper utrygghet for omgivelsene. I dag vurderer UDI i utgangspunktet bare utvisning hvis utlendingen også er straffet for andre forhold. Jeg mener at en innstramning som vi nå foreslår, vil ha en viktig kriminalitetsforebyggende effekt som igjen kan redusere politiets ressursbruk, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Det samme gjelder når noen trosser pålegg fra politiet om å fjerne seg fra et bestemt område, og det samtidig er konkrete holdepunkter for å anta at de for eksempel er involvert i ulovlig omsetning av rusmidler eller annen kriminalitet.

– Erfaring viser at de som oppholder seg i åpne rusmiljøer ofte også er knyttet til straffbare handlinger, særlig narkotikalovbrudd og vinningskriminalitet. I noen tilfeller er også det reelle formålet med oppholdet i Norge å bedrive straffbar aktivitet. Da må vi gi politiet og UDI nødvendige virkemidler, sier Mæland.

Det er særlig ved gjentatte ordensforstyrrelser eller ved gjentatte brudd på bortvisningspålegg fra politiet, at utvisning blir aktuelt.

Instruksen retter seg bare mot utlendinger uten oppholdstillatelse.

Kilde- Mæland vil utvise utlendinger som blir straffet for ordensforstyrrelser (Regjeringen.no)

Les instruksen her: Bortvisning og utvisning på grunn av ordensforstyrrelser (Regjeringen.no)