75 prosent av asylsøknadene i fjor ble innvilget – Norge innvilger flere enn gjennomsnittet i Europa

Det totale antallet innvilgede asylsøknader går litt ned, men innvilgningprosenten i Norge er høyere enn gjennomsnittet i Europa.

I 2019 kom det 2 304 asylsøkere til Norge, noe ned fra 2018 da det kom 2655. I fjor kom det flest asylsøkere fra Syria (537 personer), Tyrkia (360) og Eritrea (194). Det er de samme landene som året før, men da kom det flest fra Tyrkia foran Syria. 

– Norge har en klart høyere andel innvilgelser enn gjennomsnittet i Europa. Det skyldes sammensetningen av asylsøkere og at vi får færre fra land som ikke har behov for beskyttelse. Ordningen med hurtigbehandling av åpenbart grunnløse søknader, er en medvirkende grunn til dette, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Det kom asylsøkere fra i alt 107 land til Norge i 2019, men fra 75 av disse landene kom det færre enn ti asylsøkere (fra 30 land kom det én asylsøker). Blant de landene hvor det i 2019 kom flest asylsøkere fra, skiller Russland og Albania seg ut med høy avslagsprosent.

10.300 utlendinger ble norske statsborgere i 2018

17 prosent av de nye statsborgerne i 2018 kommer fra land i Europa, mens 72 prosent kommer fra asiatiske og afrikanske land, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Antall enslige mindreårige asylsøke har sunket fra 159 personer i 2018 til 135 i fjor.

De siste ti årene har til sammen 136.600 utlendinger blitt norske statsborgere, så fjorårstallene ligger noe under snittet.

Somaliere utgjorde med omtrent 1.900 nye statsborgerskap den største gruppen som ble norske borgere i 2018. Deretter fulgte eritreere med omtrent 1.100 og irakere med 600 tildelinger.

Hele 75 prosent av asylsøknadene i fjor ble innvilget, når Dublin-saker og lignende blir holdt utenfor. Inkluderes alle saker, var andelen innvilgelser 61 prosent.

Du finner flere tall og tabeller om asylinnvandringen på UDIs hjemmeside.