Illustrasjon: Faksimile fra Dagbladet.

Hvem hadde trodd at Dagbladet, eller noen andre for den del, noengang skulle finne det betimelig å stille spørsmål om vi blir utsatt for folkemord i vårt eget hjemland.

Skjønt, det eneste interessante i dette innlegget i Dagbladet, ført i pennen av den såkalte gravejournalisten Gunnar Thorenfeldt, er dessverre kun overskriften. Røret begynner allerede i ingressen med innblanding av FRP og deres “skjebnevalg”. Det er vel ingen ved sine fulle fem som idag tror at FRP skal redde oss fra folkemord, etter at de allerede, som vist, katastrofalt har sviktet det norske folk i innvandringsspørsmålet

Vi ser i innlegget at FRP har engasjert forlegger og forfatter Halvor Fosli som er bokaktuell.

Fosli er en som ser ut til å ha forstått alvoret.

I Groruddalen er det «tapte territorier». Han skriver om «White Genocide». «Det norsk-pakistanske miljøet» driver «en form for velferdskolonialisme», ifølge Fosli.

Det er som nevnt likevel høyst tvilsomt for oss at FRP vil være redningen. Det er vel mer at FRP vil kobles mot spørsmålet om folkemord, slik at de med også den fanen høyt hevet kan marsjere “den tause majoritet” mot nettopp et planlagt folkemord.

Hva er egentlig folkemord?

I stedet for å pludre med Dagbladet på deres premisser, la oss heller se på hva folkemord faktisk er.

Folkemord defineres i FNs konvensjon av 9. desember 1948 om forhindring og avstraffelse av forbrytelsen folkemord (folkemordkonvensjonen) som «en hvilken som helst av de følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan:

  • å drepe medlemmer av gruppen;
  • å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen;
  • bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis;
  • å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen;
  • med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe.»

Uttrykket «ødelegge helt eller delvis» (in whole or in part) sikter til hensikten med handlingene, ikke om dette oppnås. Det er ikke nødvendig at målet om å ødelegge gruppen for at handlingene skal regnes som folkemord. «Delvis» (in part) kan bety vesentlige (engelsk: substantial) deler av folkegruppen, USA har lagt denne betydningen til grunn i sin forståelse av bestemmelsene.(Betegnelsen «delvis» kan sikte til den delen av folkegruppen som holder til innenfor et bestemt geografisk område slik tilfellet var da det osmanske regimet gikk løs på etniske armenere innenfor egne grenser (ikke etniske armenere på andre territorier).

Kan det da tenkes at vi, som en nasjonal og etnisk gruppe, faktisk blir utsatt for folkemord?

Kan man tenke seg at det å fryse barnetrygdens satser siden 1996 er et påtvunget tiltak for å forhindre fødsler innen gruppen?

Kan det tenkes at en liberal abortlov, innført i 1976, er et ledd i en alminneliggjøring og sosial aksept av drap på menneskefostre, og dermed blir å drepe medlemmer av gruppen?

Kan det tenkes, i lys av at det faktisk koster penger å føde og oppdra barn, at det å overføre enorme summer fra den opprinnelige befolkningen til en innvandrende gruppe, altså øknonomisk å legge “stein til byrden” for den ene gruppen, er et påtvunget tiltak for å forhindre fødsler innen gruppen?

Kan det tenkes, i lys av grusomme og meningsløse volds- og draps-handlinger begått av fremmedkulturelle mot nordmenn, at det å ukontrollert ta inn fremmede individer for så å la disse gå løs på samfunnet, er å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen, og naturligvis er å drepe medlemmer av gruppen?

Kan det tenkes at det å passivt registrere at antall barnefødsler i den opprinnelige folkegruppen går ned, og så bruke dette faktum for å legitimere innvandring (replacement migration) fra andre folkegrupper, er folkemord?

Kan det tenkes at det å skjødesløst overføre enorme summer av den opprinnelige befolkningen sine penger, eiendeler og ressurser ut av landet (gruppen) i stedet for å stimulere til vekst, velferd, trygghet og trivsel i sitt eget folk, er folkemord?

Kan det tenkes at det å systematisk jobbe for å frata kritiske røster i en folkegruppe ytringsfriheten, den viktigste formen for selvhevd, bærekraft, kommunikasjon, samhold og forståelse, kort sagt overlevelse, i et sivilisert samfunn/gruppe, er folkemord?

Kan det tenkes at politiske og økonomiske tiltak for integrere og assimilere andre folkegrupper i en folkegruppe er å bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis?

Svarene på disse få spørsmålene gir seg vel egentlig selv for mange av oss. Har du andre og kanskje bedre og mer graverende eksempler på hva som kan kvalifisere som folkemord?

Dette er noe som må diskuteres vidt og bredt, avklares og eventuelt tas rettslige skritt mot før det er for sent.